movio_project_header

През октомври 2018г. „Мувио Лоджистикс“ ЕООД приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-2488-C03 „Подобряване на условията на труд и опазване на здравето на заетитe лица в “Мувио Лоджистикс” ЕООД”. Проектът се финансира по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в рамките на процедура „Добри и безопасни условия на труд”.

Проектът беше с времетраене от 16 месеца и с обща стойност от 238 865.93 лева.

Основна цел на проекта беше подобряване на работната среда в „Мувио Лоджистикс“ ЕООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд и въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което да доведе до повишаване производителността на труда на заетите в предприятието.

В резултат от проекта дружеството подобри условията на труд чрез:
1) Въвеждане на иновативни модели на заетост и подобряване на комуникацията и координацията между отделните звена и нива в структурата;
2) Привеждане условията на труд в организацията в съответствие с международните изисквания за безопасност и здраве на работното място;
3) Въвеждане на мерки за ограничаване въздействието на специфични рискове за здравето и живота на работещите в предприятието;
4) Подобряване на условията на труд на работещите чрез осигуряването на допълнителни социални придобивки;
5) Подобряване благосъстоянието и удовлетвореността на работещите, а оттам подобряване на работните процеси и увеличаване ефикасността и производителността на труда.

movio_project_header

Публична покана №2 от 16.07.2018 г. за избор на изпълнител с предмет: “Дейности по осигуряване на колективна защита от неблагоприятен климат“
Вид на процедурата: Публична покана по реда на ПМС №160 от 01.07.2016г.
Възложител: Мувио Лоджистикс ЕООД

Документацията може да намерите в приложения линк:
Документация към публична покана №2 от 16.07.2018 г. за избор на изпълнител с предмет: “Дейности по осигуряване на колективна защита от неблагоприятен климат“, с възложител Мувио Лоджистикс ЕООД

Срок за подаване на офертите”
До дата: 24.07.2018 г. Час: 23:59

movio_project_header

Публична покана №2 от 29.03.2018 г.с предмет: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло за нуждите на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД

Документацията може да намерите в приложения линк:
Документация към публична покана №2 от 29.03.2018 г.с предмет: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло за нуждите на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД

Срок за подаване на офертите:
До дата: 06.04.2018 г. Час:23:59


Новини
Динамиката на процесите, които се случват в Мувио могат да бъдат проследени в тази секция. Новините са пулсът на нашата компания.