movio_project_header

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет :

Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло за нуждите на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД

Документацията може да намерите в приложения линк.

http://movio.bg/wp-content/uploads/2017/12/public_invitation.zip

Краен срок за подаване на оферти: 15.12.2017 г.

В края на 2015 г. Мувио Лоджистикс успешно стартира проект „Международна Спедиция“. Предлагаме всички видове транспорт и свързаните с него услуги, съгласно изискванията и условията за извършване на международни превози.

Някои от мигновените предимствата, които получихме като интегрирана част от изградената инфраструктура на Мувио Лоджистикс, са:

  • Незабавен достъп до голям набор от ресурси, както и до дългогодишен опит и Know – how;
  • Имплементиране във вече изградената мрежа за вътрешен транспорт и логистика;
  • Незабавен достъп до наличната IT инфраструктура: WMS & ERP;
  • Маркетингова и търговска информация и база данни.

Целта ни е, чрез създаване на опитен и посветен оперативен и търговски екип и изграждане на коректни и предсказуеми отношения с нашите партньори и подизпълнители, да можем да предложим на досегашните и бъдещите си клиенти ефикасни, сигурни и максимално оптимизирани за техните нужди транспортни решения.

Това е чудесна възможност, както и предизвикателство да докажем, че Мувио Лоджистикс може да продължи да се развива и налага високите си стандарти на работа и на международния пазар.

Мувио Лоджистикс успешно се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006. Сертификатите бяха издадени от Тюф Рейнланд България, част от групата ТЮФ Рейнланд, водеща световна компания за индустриални и сертификационни услуги. Внедрените системи за управление контрола на качеството и безопасността на храните има голяма добавена стойност за партньорите на Мувио Лоджистикс. Това води до непрекъснато подобрение на процесите в компанията и постигане на по-високо равнище на удовлетвореност и доверие от страна на клиентите.

Допълнително, се проведоха обучения и бе въведена вътрешната система за управление и контрол на рисковете, което повишава устойчивостта на компанията. Целта е откриване на потенциалните рискове, които биха поставили под съмнение доброто функциониране на компанията, навременното им оценяване и подготовка на планове за управлението им. Добре управляваните рискове са предпоставка за устойчивото развитие на Мувио Лоджистикс.

С предприетите инициативи по сертифицирането и въвеждането на система за управление на рисковете, Мувио Лоджистикс затвърждава добрия си имидж и стабилно присъствие на българския пазар. С тези си действия, компанията продължава да печели доверието на своите партньорите.


Новини
Динамиката на процесите, които се случват в Мувио могат да бъдат проследени в тази секция. Новините са пулсът на нашата компания.