Политика по управление

ВИЗИЯ

Заедно сме устремени надалеч, мислим мащабно, работим целенасочено, полагаме  повече грижа.

 

МИСИЯ

Стремим се към по-добър живот. Предлагаме решения за вашите нарастващи нужди. Печелим уважение чрез нашата надеждност и доказани успехи. Ставаме по-мъдри като учим и споделяме нашите познания и опит. Пътеводител за нас е корпоративната ни социална отговорност. Нашето предимство е в управлението на многообразието от стойностни продукти и резултата от персоналния ни подход към всеки клиент. Успехът си дължим на споделените идеи, креативността и иновативното мислене. Поддържаме висок стандарт в бизнеса, който ще предадем на следващите поколения.

 

ЦЕННОСТИ

 

ХОРА

В основата на нашата организация са:

 • хората, които изграждат отношенията си на базата на екипност, взаимно уважение и подкрепа – хората с увереност, енергия и мотивация да постигнат резултати
 • хората, които работят отговорно, лоялно и почтено.

В основата на дългосрочната ни визия за успех са фокусът върху клиенти и партньори, ефективното управление и предаването на опит.

 

СРЕДА

 • Семейна атмосфера.  Ценим откритостта и честността. Взаимно се поддържаме и отделяме един за друг необходимото време и внимание. Усърдието и удоволствието от работата ни винаги са на висока почит.
 • Уважение. Уважаваме личностите, чиито постижения и ентусиазъм допринасят за утвърждаването, развитието и успеха на компанията.
 • Увереност. Притежаваме самочувствие, но не сме арогантни. Компанията е това, с което се гордеем.
 • Стремеж. Стремим се към дългосрочен успех и изграждане на устойчив бизнес. Търсим нови възможности. Насърчаваме инициативата, стимулираме и прилагаме идеи, които променят пазара и оставят следа.
 • Гъвкавост и адаптивност. Работим динамично, поддържаме кратък път до решенията. Открити сме за новостите. Реагираме положително и бързо на промените.
 • Самокритика и отговорност. Насърчаваме конструктивната критика. Поемаме отговорност за действията и грешките в професионалния си път.
 • Управление. Държим на думата и репутацията си. Мислим и действаме системно, управляваме ефективно, създаваме стандарти и ясни процеси.
 • Фокус върху клиенти и партньори. Удовлетворените и щастливи клиенти и партньори са основата на нашия дългосрочен успех.
 • Лидерство. Стремим се към постигането на лидерски позиции във всеки от избраните пазарни сегменти.

 

СТАНДАРТИ

Прилагаме международни стандарти за управление на компанията (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 22 000:2018) и осигуряване на безопасност на продуктите. Ангажираме се с изпълнение на всички техни изисквания, както и изискванията на законодателството, приложимо към дейността ни. За тези цели осигуряваме необходимото допълнително обучение на служителите на компанията, както и всички останали необходими ресурси.

 

 

АНГАЖИМЕНТИ

Ръководството на фирмата се ангажира да провежда Политика, следвайки непрекъснато следните принципи:

 • утвърждаване позицията на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД като водеща фирма в областта на логистиката;
 • задоволяване потребностите и изискванията на клиентите, при осигуряване на високо качество и съответствие с нормативните документи;
 • обмен на информация с външни заинтересовани страни;
 • стремеж към непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсявания;
 • стремеж за предотвратяване на нараняванията и заболяванията и непрекъснато подобряване в управлението и изпълнението на здравето и безопасността при работа;
 • разследване и регистриране на всеки инцидент, злополука и/или професионално заболяване, с оглед последващ анализ и предприемане на мероприятия и мерки за превенция срещу повторната им поява;
 • спазване на законовите, нормативните и другите изисквания, приети от организацията, свързани с нейните аспекти по околна среда и опасности за здравето и безопасността при работа;
 • непрекъснато наблюдение и измерване на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната и работна среда;
 • периодично преглеждане и актуализиране на целите по качество, околна среда, здравето и безопасността при работа;
 • стриктно спазване правилата на ИСУ и трудовата дисциплина – важна задача на всеки член на дружеството е да не се допускат несъответствия. Откриването и отстраняването на причините за появата им, води до усъвършенстване работата на организацията;
 • осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, с цел да се осигури, че всеки служител съзнава опасността при изпълнение на работните си задължения и отговорността да извършва работата си безопасно през цялото време;
 • непрекъснато подобряване на ефикасността на ИСУ.

Ръководството на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД декларира, че настоящата Политика ще бъде разгласена сред всички хора работещи под управлението на организацията и ще бъде на разположение на заинтересованите страни.

Ръководството на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД се ангажира непрекъснато да усъвършенства условията на труд и запазване здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички външни посетители намиращи се на територията на организацията.

Ръководството на „Мувио Лоджистикс“ ЕООД поема отговорност за спазването на принципите, залегнали в настоящата Политика.