Услуги с добавена стойност
  • пренареждане на стоката в склада;
  • операции по пре-подреждане на стока при доставка;
  • операции по пакетиране, сортиране, пре-опаковане;
  • операции по етикетиране;
  • фактуриране от името на клиент;
  • изпращане и получаване на счетоводни и др. документи;
  • дейност по архивиране на документи, както и други архивни услуги.

Извън традиционно предоставяните от 3PL компаниите логистични услуги, Мувио Лоджистикс ЕООД предлага възможността за ползването на допълнителни услуги с добавена стойност, които помагат на клиентите ни да подобрят управляваната от тях верига на доставки, както и да отговарят на законовите изисквания и очакванията на своите клиенти.

Услугите с добавена стойност водят до повишена ефективност при управлението на веригата на доставки. Те дават възможност на партньорите ни да бъдат по-гъвкави в управление на стоковите наличности, при оптимални разходи, повишена конкурентоспособност и устойчивост на пазара.

При необходимост, компанията ни може да предложи и „обратна“ логистика (при обмен на стока във веригата на доставки), независимо дали това касае връщане на стока до производител, изтегляна на стока за преопаковане или унищожаване, както и подмяна на стока в точките за продажба.